مهندسی داروسازی در آلمان

مهندسی داروسازی، Pharmaceutical Bioprocess Engineering اصول مهندسی و علمی برای تولید بیوتکنیکی در صنعت داروسازی و سایر زمینه های مشابه را با هم در می آمیزد.

 

این دوره چه مواردی را پوشش می دهد؟

مهندسی داروسازی، علم مهندسی را با علوم طبیعی در هم می آمیزد. این برنامه برای مثال با ساختار میکروارگانیزم
هایی که با استفاده از آنها می توان محصولات دارویی را تولید کرد، سر و کار دارد. از طرف دیگر، ویژگی های فنی یک
دستگاه صنعتی که هر روز چندین متر مربع محصول درآن تخمیر می شود، نیز از موضوعات این کورس است.
تکنولوژی بیوفرآیند دارویی در یک محیط پیچیده با پیش نیازهای مختلف زیر عمل می کند:

روش های ایمن مهندسی ژنتیک
روش های دقیق آنالیز برای نظارت بر فرایند و محصول
انخاذ روش های منحصر به فرد فرآیندهای تخمیر و خالص سازی در ارگانیزم ها و محصولات استفاده شده
مفهوم دقیق دستگاه های تولید
کاربرد اصولی روش های کنترل کیفیت در صنعت داروسازی
فرمولاسیون یک ماده فعال بیوتکنیکی به یک محصول پزشکی

 

مقطع کارشناسی

در دانشگاه مونیخ Munich University of Technology امکان تحصیل در مقطع کارشناسی این رشته هست. کمک هزینه های تحصیلی و اسکلارشیب هم وجود دارد.

مقطع کارشناسی ارشد مهندسی داروسازی و گرایش های آن:

مهندسی داروسازی

https://master.postgraduatestudy.eu/serwis.php?s=3305&pok=68673&id=4179&kier=16453,20&pa=132&muz=u&szukaj=Engineering+pharmaceutical

Köthen, Germany

https://www.studies-in-europe.eu/s/3303/68671-Studies-in-Europe/1810-Anhalt-University-of-Applied-Sciences.htm?pa=132&muz=u&_ga=2.180991011.569911601.1586615088-72418947.1586615088

Bernburg, Germany

https://www.studies-in-europe.eu/s/3303/68671-Studies-in-Europe/4179-Anhalt-University-of-Applied-Sciences.htm?pa=132&muz=u&_ga=2.213163152.569911601.1586615088-72418947.1586615088

 

Braunschweig, Germany

https://www.studies-in-europe.eu/s/3303/68671-Studies-in-Europe/1725-Technical-University-Braunschweig.htm?pa=132&muz=u&_ga=2.147651379.569911601.1586615088-72418947.1586615088

 

مهندسی شیمی و داروسازی

https://master.postgraduatestudy.eu/serwis.php?s=3305&pok=68673&id=1833&kier=79678,20&pa=132&muz=u&szukaj=Engineering+pharmaceutical

 

Berlin, Germany

https://www.studies-in-europe.eu/s/3303/68671-Studies-in-Europe/1833-Beuth-University.htm?pa=132&muz=u&_ga=2.248093699.569911601.1586615088-72418947.1586615088

مهندسی بیوفرآیند داروسازی

https://master.postgraduatestudy.eu/serwis.php?s=3305&pok=68673&id=4291&kier=88833,20&pa=132&muz=u&szukaj=Engineering+pharmaceutical

Freising, Germany

https://www.studies-in-europe.eu/s/3303/68671-Studies-in-Europe/4291-Munich-University-of-Technology.htm?pa=132&muz=u&_ga=2.147651379.569911601.1586615088-72418947.1586615088